Në shkollën tonë përgatiten nxënës sipas Drejtimeve:

 

 

STRUKTURA 2+1+1


 

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)
PROFILI MËSIMOR
Niveli II-të (Klasa 12)
DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli III-të (Klasa 13)
Hoteleri - Turizëm Kuzhine-Pastiçeri Hoteleri - Turizëm
Bar-restorant
Turizëm
Recepsion  
Giudë Turistike
Shërbime sociale - shëndetësor Shërbime kujdesi për fëmijë Shërbime sociale - shëndetësor
Shërbime kujdesi për të moshuar
Shërbime sociale
Animim social

 

STRUKTURA 2+2


 

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)
PROFILI MËSIMOR
Niveli II dhe III-të (Klasa 12, 13)
Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) Mbështetje të përdoruesve të TIK
Rrjete të dhënash
Zhvillim Website
Multimedia
 Ekonomi/Biznes  Sipërmarrje e Agjencisë Turistike
 Ekonomi biznes / Administrim zyre (Pilot - PEM)  Administrim biznesi (pilot PEM)