Në shkollën tonë përgatiten nxënës sipas Drejtimeve:

STRUKTURA 2+2


 

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)
PROFILI MËSIMOR
Niveli II dhe III-të (Klasa 12, 13)
Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) Mbështetje të përdoruesve të TIK
Rrjete të dhënash
Zhvillim Website
Multimedia
 
 Ekonomi/Biznes  Llogari
Sherbime Bankare